Classroom

รายวิชาที่เปิดสอนใน Classroom

ปวชcodeปวสcode
1. วิชาการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (20901-2001)
2. ดิจิตอลเบื้องต้น
3.
4.
1. การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง
2. การสร้างและจัดการเว็บไซต์
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
4.