หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรปกติ/ทวิภาคี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์พกพา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์


2. เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล


3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ลำดับรายวิชาจำนวนชั่วโมงวันที่สอนรายละเอียดหลักสูตรผู้สอนหมายเหตุ
1อาชีพสร้างเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป30ส-อดาวน์โหลดนายชวาล แข็งแรงยังไม่เปิด
2อาชีพนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น54ส-อดาวน์โหลดนายชวาล แข็งแรงยังไม่เปิด