แผนการเรียน

แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับชั้นปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด