ครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชี้นสูง ชั้นปีที่ 1

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชี้นสูง ชั้นปีที่ 2

ครูคุณัญญา ภิรมย์กล่ำ

ครูชิษณุพงษ์ ใจเย็น

ครูชิษณุพงษ์ ใจเย็น

ครูชวาล แข็งแรง

ครูชวาล แข็งแรง